Κοινωνία Διαλόγου &  Δημιουργικής Έκφρασης

 
Ο Πολιτισμός, οι Τέχνες και η Κουλτούρα συνιστούν τα πιο εξελιγμένα κοινωνικά προϊόντα κάθε κοινότητας.

 
Παράλληλα, τον 21ο αι., τον αιώνα της πληροφορίας και του Interactivity, το δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, τη γνώση και το Πολιτιστικό Προϊόν, κατοχυρώθηκε στο χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σαν θεσμοθετημένο ανθρώπινο δικαίωμα.

 
Τα κοινωνικά δίκτυα και τα κοινωνικά μέσα (Social Media), συντελώντας σε αυτό που ονομάζουμε «Παγκόσμιο Διάλογο» , έκαναν κοινόχρηστη αυτή την πληροφορία, εισάγοντας την ένοια αυτού που ονομάζουμε «Προσωπική Δημοκρατία» . Το δικαίωμα δηλαδή όλων στην ελεύθερη πρόσβαση, διακίνηση και  χρήση του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Προϊόντος.

 
Οι ευαίσθητες ομάδες κοινού, με περιορισμένη πρόσβαση στο πολιτιστικό προϊόν και τις αντίστοιχες δραστηριότητες κατατάσσονται στις μέρες μας στις κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, ενώ το φαινόμενο κατατάσσεται στον κοινωνικό ρατσισμό.